Logo Search packages:      
Sourcecode: festival-czech version File versions  Download package

README.cs

festival-czech -- podpora češtiny pro Festival
==============================================

Cílem festival-czech je poskytnout kvalitní kompletní svobodnou českou řečovou
syntézu. Je využito systému Festival, který nabízí solidní svobodný framework
pro tvorbu řečových syntéz a disponuje kvalitní svobodnou anglickou řečovou
syntézou.

Řečová syntéza je důležitým prvkem svobodných operačních systémů. Kromě jiného
tvoří zásadní komponenty uživatelského rozhraní pro zrakově postižené
uživatele. Současný stav svobodné české řečové syntézy je neuspokojivý,
neexistuje žádný dostatečně kvalitní kompletní systém. Proto byla zahájena
práce na festival-czech, kde je snahou dosáhnout s využitím solidní festivalové
infrastruktury zaplnění této mezery. Projekt též může v budoucnu sloužit jako
základ a zdroj nezbytného festivalového know-how pro další jazyky a přispět tak
k vytvoření vícejazyčného svobodného řečového syntetizéru.

festival-czech řeší dvě úlohy:

1. Převod textu do fonetického popisu, nezávislý na modulu provádějícím
  konečnou syntézu zvuku.

2. Difonovou databázi pro festivalový syntetizér. Tato část se nachází
  samostatně v podprojektu voice-czech-ph.

Stručný návod k použití naleznete v souboru INSTALL.cs.

festival-czech je nyní ve stavu rozpracovanosti. Máme funkční jazykový modul
pro češtinu a funkční český difonový hlas. Jazykový modul se skládá z několika
částí: fonémová a difonová sada (z větší části hotovo), základní pravidla pro
převod psaného textu do hláskové podoby (ta musí být ještě doplněna a laděna),
výslovnostní slovník (jeho obsah je zatím zcela minimální), minimální jazyková
analýza (široké pole pro budoucí vylepšování interpretace psaného textu),
prozodická pravidla (ta jsou víceméně kompletní, ale mohou v nich být ještě
chyby). Difonový hlas, vytvořený v rámci podprojektu voice-czech-ph, je nyní
v provozuschopném stavu, ale zatím neproběhlo ladění kvality jeho výstupu.

Výsledek projektu závisí na dostupných zdrojích, na jednu stranu má potenciál
dosáhnout poměrně slušného výsledku, na druhou stranu však může zajít na úbytě.
Proto je vítána každá pomoc -- jazykovědná, programátorská, finanční nebo
jakákoliv jiná.

Projekt české festivalové syntézy je realizován společností Brailcom, o.p.s.
Finančně na něj přispěly Nadační fond Českého rozhlasu, společnost Seznam.cz a
Evropská komise (v rámci programu Leonardo da Vinci).
Odbornou pomoc poskytl Fonetický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v čele s prof. PhDr. Zdenou Palkovou, CSc.

S případnými dotazy, náměty a nabídkami pomoci se lze obracet na adresu
festival-czech@lists.freebsoft.org .

-- Milan Zamazal

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index