Logo Search packages:      
Sourcecode: festival-czech version File versions  Download package

NEWS.cs

Co je nového:

* festival-czech 0.2

  - Dlouhá čísla jsou čtena s číslicemi sdruženými do skupin.

  - Opravy chyb.


* festival-czech 0.1

  První vypuštěná verze.

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index